น้ำตกดาวกระจาย

          สภาพทั่วไปของน้ำตกดาวกระจาย เป็นน้ำตกขนาดเล็กมีน้ำไหลตลอดทั้งปี อันเนื่องมาจากการที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ มีแอ่งน้ำที่สามารถเล่นน้ำได้ เป็นแหล่งต้นน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของหมู่บ้าน

          การเดินทางใช้เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4137 แยกที่บริเวณหน้าจุดตรวจบริการประชาชนซอย 10 ไปทางทิศเหนือตามถนนสาย บ้านซอย 10 - บ้านเหนือคลอง ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร

          บริเวณน้ำตกอยู่ใกล้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านส้านแดง ต้นน้ำของน้ำตกดาวกระจายไหลมาจากยอดเขา ของทิวเขานครศรีธรรมราช หรือเทือกเขาบรรทัดที่นิยมเรียกกัน ซึ่งเป็นเทือกเขาที่ใช้เป็นแนวเขตแดนระหว่างจังหวัดพัทลุงกับจังหวัดสตูล (อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง กับอำเภควนกาหลง จัวหวัดสตูล)

          น้ำตกดาวกระจายมีสัณฐานแตกต่างจากน้ำตกทั่วไป คือ ผาน้ำตกค่อนข้างสูงทำให้กระแสน้ำพุ่งลงมาแรงมาก เมื่อกระทบกับหินเบื้องล่าง กระแสน้ำแตกกระจายเป็นรัศมีเหมือนดวงดาว มีความสวยงามน้ำตกดาวกระจายจัดเป็นน้ำตกที่สูงที่สุดของจังหวัดสตูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล