ตำแหน่งของข้าราชการตำรวจ

ชื่อตำแหน่งภาษาไทย

คำย่อ

ชื่อตำแหน่งภาษาอังกฤษ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผบ.ตร.

COMMISSIONER - GENERAL

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

รอง ผบ.ตร.

DEPUTY COMMISSIONER - GENERAL

-ฝ่ายบริหาร

-(บร.)

-(ADMINISTRATION)

-ฝ่ายป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

-(ปป.)

-(CRIME SUPPRESSION)

-ฝ่ายกิจการพิเศษ

-(กศ.)

-(SPECIAL TASKS)

-ฝ่ายกฎหมายและสอบสวน

-(กมส.)

-( LEGAL AND LITIGATION)

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ผู้ช่วย ผบ.ตร.

ASSISTANT COMMISSION - GENERAL

-ฝ่ายป้องกันปราบปรามยาเสพติด

-(ปส.)

-(NACOTICS SUPPRESSION)

ผู้บัญชาการ

ผบช.

COMMISSIONER

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1

ผบช.ภ.1

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 1

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2

ผบช.ภ.2

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 2

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3

ผบช.ภ.3

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 3

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4

ผบช.ภ.4

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 4

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5

ผบช.ภ.5

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 5

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6

ผบช.ภ.6

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 6

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7

ผบช.ภ.7

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 7

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 8

ผบช.ภ.8

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 8

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9

ผบช.ภ.9

COMMISSIONER OF PROVINCIAL POLICE REGION 9

รองผู้บัญชาการ

รอง ผบช.

DEPUTY COMMISSIONER

ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ผู้ช่วย ผบช.

ASSISTANT COMMISSIONER

ผู้บังคับการ

ผบก.

COMMANDER

ผู้บังคับการอำนวยการ

ผบก.อก.

COMMANDER OF GENERAL STAFF DIVISION

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด..

ผบก.ภ.จว.

COMMANDER OF ...........PROVINCIAL POLICE

รองผู้บังคับการ

รอง ผบก.

DEPUTY COMMANDER

ผู้กำกับการ

ผกก.

SUPERINTENDENT

ผู้กำกับการ สน.

ผกก.สน.

SUPERINTENDENT ..........   POLICE STATION

ผู้กำกับการ สภ.

ผกก.สภ.

SUPERINTENDENT , AMPHOE ........ POLICE STATION

ผู้กำกับการ สภ.ต.

ผกก.สภ.ต

SUPERINTENDENT , TAMBON ..... POLICE STATION

รองผู้กำกับการ

รอง ผกก.

DEPUTY SUPERINTENDENT

สารวัตร

 

INSPECTOR

-สารวัตรป้องกันปราบปราม

สวป.

-INSPECTOR (SUPPRESSION)

-สารวัตรสอบสวน

สวส.(พงส.)

-INSPECTOR (INQUIRY)

-สารวัตรสืบสวน

สว.สส.

-INSPECTOR (INVESTIGATION)

-สารวัตรจราจร

สว.จร.

-INSPECTOR (TRAFFIC)

-สารวัตรธุรการ

สว.ธร.

-INSPECTOR (ADMINISTRATION)

รอง สว.

รอง สว.

SUB - INSPECTOR

ผู้บังคับหมู่

ผบ.หมู่

SQUAD LEADER

รองผู้บังคับหมู่

รอง ผบ.หมู่

POLICE TRAINEE(ใช้เฉพาะนักเรียนอบรมในศูนย์ฝึกอบรม)