ยศของข้าราชการตำรวจ ไทย-อังกฤษ

ชื่อยศ(ภาษาไทย)

คำย่อ

ชื่อยศ(ภาษาอังกฤษ)

คำย่อ

พลตำรวจเอก

พล.ต.อ.

Police General

Pol.Gen.

พลตำรวจโท

พล.ต.ท.

Police Lieutenant  General

Pol.Lt.Gen.

พลตำรวจตรี

พล.ต.ต.

Police Major General

Pol.Maj.Gen.

พลตำรวจจัตวา

พล.จ.ต.

Police Brigadier General

Pol.Bri.Gen.

พันตำรวจเอก

พ.ต.อ.

Police Colonel

Pol.Col.

พันตำรวจโท

พ.ต.ท.

Police Lieutenant Colonel

Pol.Lt.Col.

พันตำรวจตรี

พ.ต.ต.

Police Major 

Pol.Maj.

ร้อยตำรวจเอก

ร.ต.อ.

Police Captain

Pol.Capt.

ร้อยตำรวจโท

ร.ต.ท.

Police Lieutenant

Pol.Lt.

ร้อยตำรวจตรี

ร.ต.ต.

Police Sub-Lieutenant

Pol.Sub.Lt.

ดาบตำรวจ

ด.ต.

Police Senior Sergeant Major

Pol.Sen.Sgt.Maj.

จ่าสิบตำรวจ

จ.ส.ต.

Police Sergeant Major

Pol.Sgt.Maj.

สิบตำรวจเอก

ส.ต.อ.

Police Sergeant

Pol.Sgt.

สิบตำรวจโท

ส.ต.ท.

Police Corporal

Pol.Cpl.

สิบตำรวจตรี

ส.ต.ต.

Police Lance Corporal

Pol.L/C.

พลตำรวจ

พลฯ

Police Constable

Pol.Const.