กิจกรรมการสอนโครงการแดร์ ภาคเรียนที่ 1/58

กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านโตนปาหนัน 
ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดำเนินโครงการโดย ร.ต.ต.เจษฎา  ปะดุกา

 กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำร้อน 
ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดำเนินโครงการโดย ร.ต.ต.เจษฎา  ปะดุกา

 กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนา ผัง 120 
ตำบลอุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดำเนินโครงการโดย ร.ต.ต.เจษฎา  ปะดุกา

 กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านควนล่อน 
ตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดำเนินโครงการโดย ร.ต.ต.เจษฎา  ปะดุกา

 กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำหรา
ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดำเนินโครงการโดย ร.ต.ท.อาหมาด  สาดีน

 กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง 
ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดำเนินโครงการโดย ร.ต.ท.อาหมาด  สาดีน

 กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 
ตำบลอุไดเจริญ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดำเนินโครงการโดย ด.ต.กาจภณ กิจเสนแก้ว

 กิจกรรมการเรียนการสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง 
ตำบลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ดำเนินโครงการโดย ด.ต.ชัยวัฒน์  อินทรคีรี