ดาวน์โหลดเอกสาร D.A.R.E.

1. บันทึกการสอน และตารางเข้าสอนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดฯ เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน

2. คำสั่งออกสอน โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดฯ ปี 2559

3. แผนการสอน เสนอ ผกก.ฯ ลงนาม

4. คำสั่ง ภ.จว.สตูล ให้ครูตำรวจ D.A.R.E.

5. คำสั่ง สภ.ควนกาหลง ให้ครูตำรวจ D.A.R.E. (เก่า)

6. แบบใบสำคัญค่าตอบแทนครูตำรวจ D.A.R.E.

7. คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการชมรมครูตำรวจ D.A.R.E.สถานีตำรวจภูธรควนกาหลง 

8. ข้อมูลประสานงานโรงเรียนโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 

9.  แบบประวัติครูตำรวจแดร์ 

10. แบบรายงานย้อนหลังครูตำรวจ D.A.R.E. ระดับ ภ.จว./ภ9 

11. แบบรายงานเข้าสอนครูตำรวจ D.A.R.E. ส่ง ภ.จว./ภ9

12. แบบรายงานผลการปฏิบัติครูตำรวจ D.A.R.E. ส่ง ภ.จว./ภ9 

13. ภาพประกาศนียบัตรนักเรียน D.A.R.E. กรณีได้รับประกาศนียบัตรไม่เพียงพอ 

14. แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E.มีพื้นหลัง 

15 แบบพิมพ์ประกาศนียบัตรโครงการ D.A.R.E.ไม่มีพื้นหลัง