อำนาจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

บทความคัดลอกจาก กองสวัสดิการ สำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ       

อำนาจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานกำลังพล งานคดีวินัย งานยุทธศาสตร์และแผนงาน งานงบประมาณ งานศึกษาอบรม งานการเงิน งานบัญชี   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา แบ่งออกเป็น 6 งาน ดังนี้

  1. งานธุรการและกำลังพล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

        - งานธุรการและงานสารบรรณ- งานนำสารและพลขับ

        - งานประชาสัมพันธ์

        - งานประวัติและบัตรข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

        - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และขอเลื่อนยศ

        - งานการลาและการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับการออกจากราชการ

        - งานควบคุมและสรรหาอัตรากำลัง

        - งานวิเคราะห์เพื่อกำหนดจำนวนตำแหน่งและระดับตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการโดยเสนอข้อมูลหลักการ ความเห็น และแนวทางในการพิจารณาตามหลักวิชาการ และแนวทางปฏิบัติเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา

        - งานบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

        - งานพิจารณาความชอบและงานเลื่อนขั้นและอัตราเงินเดือนข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง

        - งานประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจพนักงานราชการ

        - งานวางแผนและเตรียมการเกี่ยวกับกำลังพลให้เหมาะสมเพียงพอกับงานในความรับผิดชอบของกองบังคับการ

        - งานดำเนินการเกี่ยวกับความผิดทางวินัยและความผิดอย่างอื่น

        - งานดำเนินการเกี่ยวกับกรณีมีผู้ร้องเรียน หรือกล่าวโทษข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ

        - งานจัดเก็บหนังสือ คำสั่ง เอกสาร ข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษและความผิดของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ

        - งานดำเนินการวางระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างให้มีระเบียบและมารยาทที่ดี

        - งานพิจารณาศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของกองบังคับการ 

  1. งานการเงินและพัสดุมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

        - งานดำเนินการด้านเอกสารการเบิกจ่ายทุกประเภทของกองบังคับการ

        - งานรับรองสิทธิเกี่ยวกับการเบิกจ่ายหรือสวัสดิการการเงิน

        - งานตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่ายเงิน

        - งานรับ – จ่ายเงิน ของกองบังคับการ

        - งานเก็บรักษาและนำเงินส่งกองการเงินหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

        - งานบัญชีของกองบังคับการ

        - งานจัดหาและเบิกจ่ายพัสดุซึ่งได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์และสิ่งของหลวง

        - งานจัดทำบัญชีสิ่งของหลวง

        - งานควบคุมดูแลการใช้  การซ่อม การเก็บ และการบำรุงรักษาสิ่งของหลวงต่างๆ รวมทั้งยานพาหนะให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติเสมอ

        - งานจัดทำและเก็บรักษาสมุดประวัติยานพาหนะ

  1. งานแผนและงบประมาณมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

        - งานกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนการปฏิบัติงานของกองบังคับการ

        - งานติดตามและประเมินผลปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ นโยบายและแผน

        - งานวางแผนในการกำหนดหลักสูตร วิธีการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างในกองบังคับการ และหน่วยงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

        - งานจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในกองบังคับการ

        - งานดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลตามหลักสูตรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

        - งานดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีโอกาสไปศึกษาต่อ ณ สถาบันการศึกษา ทั้งภายในและต่างประเทศตามความเหมาะสมและจำเป็น

        - งานติดตามประเมินผลการจัดฝึกอบรม

        - งานจัดทำคำของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณประจำปี และควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณของกองบังคับการ

  1. งานบัญชีมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

      งานบัญชีของฝ่ายต่างๆ ในกองสวัสดิการตามระบบบัญชีสากล นอกเหนือจากที่ใช้ระบบบัญชีหน่วยงานย่อย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางระบบและแก้ไขระบบบัญชี การวางรูปบัญชี การจัดทำบัญชีที่มีลักษณะพิเศษตลอดจนตรวจสอบหลักฐานทางการเงิน บัญชีและพัสดุ และยอดเงินคงเหลือประจำวัน การจัดทำงบดุลเพื่อแสดงยอดรายรับ – รายจ่าย ของกองสวัสดิการ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีหน้าที่รับผิดชอบบัญชีงานเก็บเงินฌาปนสถาน บัญชีงานสถานพักฟื้น และตากอากาศ โดยมีลักษณะงาน ดังนี้

        - งานจัดทำบัญชีเงินสดหรือบัญชีรายวันทั่วไป

        - งานจัดทำบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ

        - งานปิดบัญชี รวมยอดเงินคงเหลือประจำวันในสมุดบัญชีรายวันและรวมยอดเงินคงเหลือประจำเดือนในสมุดบัญชีแยกประเภท

        - งานจัดทำงบทดลองและงบดุลประจำปี

        -  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงินบัญชีและยอดเงินคงเหลือประจำวัน

  1. งานควบคุมและตรวจสอบภายในมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

        งานตรวจการปฏิบัติงาน และหลักฐานเอกสารทางราชการการเงินของงานทะเบียนฌาปนกิจสงเคราะห์  งานเก็บเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ งานตรวจสอบและจ่ายเงิน งานสงเคราะห์ งานเงินทุนหมุนเวียน งานฌาปนสถาน งานสโมสรตำรวจ และงานสถานพักฟื้นและตากอากาศ รวมทั้งงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้บังคับบัญชา โดยมีลักษณะงานดังนี้

        - งานตรวจสอบการปฏิบัติงานทั่วไป

        - งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางการเงิน

  1. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สก.มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

        - ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย

        - ดำเนินการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้หรือแก้ไขข้อมูลไว้อย่างเป็นระบบสามารถตรวจได้

        - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย