ร.ร.บ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2557

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
โรงเรียนบ้านเหนือคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลควนกาหลง อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล

ลำดับ

ยศ  ชื่อ   นามสกุล

รหัส นร.

ID NO.

เลขประชาชน

หมายเหตุ

1

เด็กชาย สมถวิล

โต๊ะยาเล

 

 

 

ขาดเรียน

2

เด็กชาย อัมรินทร์

บริสุทธิ์

 

9721307

1910300015156

 

3

เด็กชาย ธนพล

โต๊ะเหล็ม

 

9721308

1919900328353

 

4

เด็กชาย อาซาน

เจ๊ะปาด

 

9721309

1910300115211

 

5

เด็กชาย อภิสิทธิ์

ร่วมพล

 

9721310

1919900331354

 

6

เด็กหญิง ทาริกา

นุ้ยเด็น

 

9721311

1910300116543

 

7

เด็กหญิง อินอาม

ธรรมรักษา

 

9721312

1910300117299

 

8

เด็กหญิง ดวงสมร

หาที

 

9721313

1910300118317

 

9

เด็กหญิง ลาตีฟะฮ์

ตำละ

 

9721314

1910300117477

 

10

เด็กหญิง กรรณิการ์

เกตแก้ว

 

9721315

1910300117388

 

11

เด็กหญิง สิริรัตน์

ศิริกุล

 

9721316

1910300119399

 

12

เด็กหญิง อัจฉราพร

บัวเชย

 

9721317

1910300115245

 

13

เด็กหญิง นูรียา

สง่าบ้านโคก

 

9721318

1910300118589

 

14

เด็กหญิง สุภาพร

ณ พิจิตร

 

9721319

3191100168994

 

15

เด็กหญิง ศรัณย์พร

บินม่าหมัด

 

9721320

1910501197583

 

  อาจารประจำชั้น   นางสาวสุภิตาล   หลงหา                     
  ผู้อำนวยการ        นายกรวินย์        ดวงตา