โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย

สภาพปัญหา
  กลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษาเป็นปัญหาสำคัญปัญหา หนึ่งที่ทำให้ปัญหาด้าน Demand ไม่ลดลง เนื่องจากจำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดส่วนใหญ่เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในแต่ละปีเป็นผู้เสพติดรายใหม่
  กลุ่มผู้เข้าไปกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มีแนวโน้มเป็นกลุ่มเยาวชนและวัยแรงงานมากขึ้น โดยอายุของผู้เข้ามาเกี่ยวข้องมีแนวโน้มลดลงมาสู่กลุ่มเด็กและเยาวชนที่มี อายุต่ำกว่า 20 ปี โดยพิจารณาจากข้อมูลผู้เข้ารับการบำบัดรักษาเปรียบเทียบตั้งแต่ ปี 2551 – 2553 พบว่า ผู้เข้ารับการบำบัดรักษาที่เป็นผู้เสพรายใหม่ มีช่วงอายุระหว่าง 15 – 19 ปี มากที่สุด โดยในปี 2551 มีจำนวน 3,470 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.99 ปี 2552 จำนวน 3,718 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.19 และ ปี 2553 มีจำนวน 4,159 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.71 หากจะดำเนินการป้องกันต้องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ก่อนช่วงอายุดังกล่าว คือ ควรเริ่มตั้งแต่อายุ 7 – 19 ปี ซึ่งมีจำนวนประมาณ 11,734,742 คน จากข้อมูลประมาณการประชากรไทย ปี 2553 ทั้งหมด 62.5 ล้านคน อยู่ในระบบการศึกษา 9,618,446 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 4,817,764 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 3,826,507 คน และระดับอาชีวศึกษาจำนวน 974,175 คน ส่วนอยู่นอกระบบการศึกษา มีจำนวน 2,116,296 คน และเมื่อประมาณการจำนวนประชากรที่ต้องเร่งป้องกันและเป็นกลุ่มที่มีโอกาส เสี่ยงสูง โดยคิดคำนวณจากสัดส่วนความเสี่ยงของข้อมูลการติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชน ( Child Watch) ในปี 2550 – 2551 พบว่า มีจำนวนประมาณ 2,962,981 คน แบ่งเป็นประชากรในโรงเรียนประมาณ 846,685 คน และประชากรนอกโรงเรียนประมาณ 2,116,296 คน

เข้าหน้ารายงานผลการปฏิบัติของครูตำรวจ D.A.R.E.

เข้าหน้าหลักเว็บ DARE THAILAND

ดาวน์โหลดเอกสาร