งานสอบสวน/ธุรการคดี

          ธุรการงานสอบสวนหรือธุรการคดีเป็นหัวใจหลักเกี่ยวกับงานด้านอำนวยความยุตธรรมางอาญาเกี่ยวกับงานเอกสาร และอื่นๆ ี่เกี่ยวข้องกับงานสอบสวน เจ้าหน้าที่ธุรการคดีมีหน้าที่ ดังนี้

          1. เก็บรักษาและจำหน่ายของกลางในคดี

              - เก็บรักษาของกลางที่พนักงานสอบสวนได้ยึดไว้ประกอบกับการดำเนินคดี

              - ดำเนินการเกี่ยวกับการจำหน่ายของกลางที่ยึดไว้ โดยต้องคอยติดตามผลคดี เพื่อจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับของกลางได้รวดเร็ว

             - รับเรื่องราวการขอคืนของกลางเสนอผู้บงคับบัญชา เมื่อคดีถึงที่สุด

          2. ส่งหมาย  

          3.การติดต่อหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับการพิสูจน์

             - การติดต่อขอรับใบแพทย์และใบชันสูตรพลิกศพจากโรงพยาบาล

             - การส่งของกลางเพื่อตรวจพิสูจน์และรับผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานหรือรายงานอื่น

             - การนำส่งแบบพิมพ์เพื่อการตรวจสอบและรับผลการตรวจสอบที่กองทะเบียนประวัติอาชญากร

          4. การติดต่อกับศาลและอัยการ

                - ช่วยพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการพลัดฟ้องฝากขังผู้ต้องหา

                - การติดต่อรับรายงานจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง

                - ติดตามผลคดีที่อัยการหรือศาล

                - การทำสำนวนส่งศาลหรืออัยการ

           5. งานธุรการต่างๆ ของงานสอบสวนโดยปฏิบัติงานธุรการที่เกี่ยวข้อง

                - การเบิกจ่าย เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

                - การรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่รับผิดชอบของงานสอบสวน

                - งานสารบรรณที่เกี่ยวข้อง รับส่ง ร่างโต้ตอบ รักษาทำลายเอกสาร

                - พิมพ์รายงานการขอประกันตัวผู้ต้องหาเสนอผู้บังคับบัญชา

           6. พิมพ์ลายนิ้วมือ

                - พิมพ์ลายนิ้วมือบุคคลที่ขอตรวจสอบประวัติ

                - พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องหาและลายนิ้วมือศพ อันเกิดจากการตายโดยผิดธรรมชาติ

                - พิมพ์ลายนิ้วมือผู้ต้องสงสัย

                - พิมพ์ลายนิ้วมือทุกประเภท

            7. เสมียนประจำวันคดี

                - ลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดี คือการลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานและการลงบันทึกประจำวันรับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษ

                - การคัดสำเนาประจำวัน

           8. เสมียนเปรียบเทียบปรับ

                - เปรียบเทียบปรับคดีอาญาทุกประเภทในขั้นตอนภายหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้สั่งเปรียบเทียบปรับในคดีอาญา จราจร

           9. คุมผู้ต้องหาไปศาล ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการดำเนินการตามหน้าที่โดยการควบคุมผู้ต้องหาออกนอกห้องควบคุมเพื่อฟ้องผัดฟ้อง ฝากขัง หรืออื่นๆ

          10. ทำหน้าที่เวรบริการหรือผู้ช่วยพนักงานสอบสวน