งานป้องกันปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติด

          ปัญหาแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมมาช้านานแล้ว ถือว่าเป็นตัวเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดมักจะประกอบอาชญากรรมต่างๆ เช่น การลักทรัพย์เพื่อนำไปซื้อยาเสพ อีกทั้งฤทธิ์จากการเสพยาจะทำให้ผู้เสพมีความคลุ้มคลั่งหวาดระแวงจนทำร้ายผู้อื่นไปจนถึงขั้นทำร้ายผู้อื่นโดยที่ขาดสติยับ และปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ อีกมากมายอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ปัญหายาเสพติดจึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศชาติเป็นอย่างยิ่ง

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงปัญหานี้โดยเล็งเห็นว่าการจับกุมไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน จึงได้มีนโยบายเน้นการป้องกันนำหน้าการจับกุมโดยการจัดทำโครงการต่างๆ ตลอดจนได้มีการสั่งการให้สถานีตำรวจเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างแนวร่วมในการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานประกอบการและสถาบันการศึกษาเป็นต้น

  

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดและความรุนแรงในเด็กนักเรียน

  

ร่วมกับสาธารณสุขและสถาบันการศึกษาตรวจสารเสพติดเพื่อปรามนักเรียนนักศึกษาให้ห่างไกลยาเสพติด

  

ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้นำทางศาสนาหาแนวทางป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด

  

ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนถึงพษภัยของยาเสพตดิดและวิธีการหลีกแเลี่ยงอย่างถูกต้องในสถาบันการศึกษาต่างๆ