งานสายตรวจ

          ตำรวจสายตรวจ เป็นงานในหน้าที่รับผดชอบของงานป้องกันปราบปราม ต้องำหน้าออกตรวจตรา และดูแลความเรียบร้อยบ้านเรือนของประชาชนและสังคมโดยรวม ทางสถานีตำรวจได้จัดเวรยามให้สายตรวจเข้าไปลาดตระเวนพื้นที่รับผดชอบมากขึ้นมากขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการโจรกรรมรถยนตร์ รถจักรยานยนต์ การเกษตรบ่อยครั้ง เช่น สายตรวจตำบล สายตรวจชุมชน สายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ สายตรวจเดินเท้า ซึ่งมีอำนาจแะลหน้า

          1. ตรวจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
          2. สังเกต บุคคล สถานที่ เหตุการณ์อื่นๆ เพื่อการป้องกันและทำการตรวจสอบ ตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร ถ้าเห็นว่าสมควรใช้กำลังส่วนอื่นมาดำเนินการหรือต้องการคำวินิจฉัย สั่งการให้รายงานหัวหน้าสายตรวจหรือนายร้อยตำรวจเวร หรือกรณีเร่งด่วนให้ขอความร่วมมือจากสายตรวจข้างเคียง หรือเจ้าหน้าที่จราจรใกล้เคียงก่อนก็ได้
          3. ให้การบริการต่อประชาชนหรือสาธารณะชนตามที่เห็นสมควร
          4. สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณ์หรืออื่นๆเป็นพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมายสั่งการ
          5. สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนหรือชุมชนในเขตตรวจ ด้วยการสอบถาม ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจและอื่นๆ เท่าที่ จะสามารถกระทำได้โดยไม่ปฏิเสธว่าไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
          6. พบประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจกำหนดและบันทึกการพบไว้ตามแบบที่กำหนด เพื่อรายงานให้หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกันปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจทราบแล้วแต่กรณี
          7.รายงานผลการตรวจให้หัวหน้าสายตรวจทราบหลังการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งตามแบที่ ตร.กำหนด
          8. แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจกับสายตรวจผลัดอื่นในเขตตรวจเดียวกันและเขตตรวจอื่นที่เกี่ยวข้อง
          9.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

วัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงตามจุดเปลี่ยว ตรวจตู้แดง
สถานีบรการน้ำมันเชื้อเพลง ส่งหมาย
ร้านสะดวกซื้อ ธนาคาร
 
ร้านทอง จุดบรการรับซื้อน้ำยาง
ตลาดนัด สถานที่่องเี่ยว