งานมวลชนสัมพันธ์

ออกเยี่ยมเยียนประชาชน ออกเยี่ยมเยียนประชาชน
ออกเยี่ยมเยียนประชาชน รวมประชุมกับผู้นำชุมชนและท้องถิ่น
รวมประชุมกับผู้นำทางศาสนา  ร่วมแข่งขันกีฬาสัมพันธ์