ตั้งจุดตรวจจุดสกัด

          การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเป็นอำนาจและหน้าที่ของตำรวจในการรักษาความมั่นคงภายในและการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สินของประชาชนในการประกอบสัมมาชีพสุจริต สกัดกั้นผู้กระทำความผิดไม่ให้ก่อเหตุร้ายใดๆ ขึ้นในพื้นี่รับบผิดชอบ เช่น ความผิดเกี่ยวกับชีวตและทรัพย์สิน ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด อาวุธ เป็นต้น และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีวินนัยเคารพต่อกฎหมายบ้านเมืองและสิทธิของประชาชนโดยรวมในหลายๆ มิติ 

          แม้ว่าการปฏบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยอาจเป็นเหตุให้มีผลกระทบต่อประชาชนอยู่บ้างในการเดินทาง แต่เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ที่ประกอบสัมมาชีพสุจริตแลเป็นขวัญกำลังใจของผู้สัญจรโดยบริสุทธิ์ใจ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างแท้จริง การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดนับว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และเป็นเกียรติของข้าราชการตำรวจในการพิทักษ์รับใช้ประชาชน

ชี้แจงภารกิจก่อนปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง

 ตั้งจุดตรวจเพื่อการรักษาวินัยจราจรและเพื่อพบสิ่งผิดกฎหมาย  ตรวจค้นเพื่อพบสิ่งผดกฎหมายและยาเสพติดให้โทษ
 
 ตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน  ตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน