ฝึกประจำสัปดาห์

        การฝึกทบทวนเป็นเรื่องจำเป็นของข้าราชการตำรวจเพื่อสร้างความมั่นใจ เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ มีระเบียบวินัยก่อให้เกิดความชำนาญและคล่องตัวต่อการปฏบัติหน้าที่ของตำรวจทุกนาย แม้ว่างานในหน้าที่รับผิดชอบในด้านการบริการประชาชน ให้ความสะดวกในการดำรงชีพการประกอบอาชีพและการรักษาความปลอดภัยในชีวตและทรัพย์สิน เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาก็ตาม การฝึกก็มีความจำเป็นที่จะต้องทบทวนอยู่เสมอ