บทบาทหน้าที่งานป้องกันปราบปราม

          งานป้องกันปราบปราม มีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกัน  ระงับ  ปราบปราม และนำวิทยาการต่างๆมาใช้ในให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงาน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรัฐโดยรวม

          งานป้องกันปราบปราม ประกอบด้วยกำลังพลของหน่วยทุกๆ แผนกงานและทุกคน โดยแบ่งหน้าที่ในกาปฏิบัติไปตามลักษณะงานในการปฏิบัติในรูปแบบหลัก และรวมกำลังพลของหน่วยเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จำเป็นให้ลุล่วงเป็นรูแบบรอง

การแบ่งหน้าที่การปฏิบัติของข้าราชการตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ

          การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ.

          1. แบ่งตามลักษณะพื้นที่ คือ .สายตรวจตำบล  สายตรวจชุมชน  สายตรวจพิเศษ  ได้แก่ตู้ยามหรือยามจุด

          2. แบ่งตามเครื่องมือการใช้ ได้แก่  สายตรวจรถยนต์   สายตรวจรถจักรยานยนต์  สายตรวจทางเรือ   สายตรวจเดินเท้า

          การปฏิบัติงานของสายตรวจทั้ง 2 ประเภท มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการป้องกันและบริการประชาชน  การตรวจโดยทั่วไป  ได้แก่

          1. การตรวจในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย  เฝ้าสังเกต  บุคคล สถานที่  เหตุการณ์  เพื่อการป้องกันและการตรวจสอบ ตรวจค้นเมื่อเห็นสมควร 

          2. ให้การบริการต่อประชาชนหรือสาธารณะชน ตามที่เห็นสมควร

          3. สังเกตบุคคล สถานที่ เหตุการณ์หรืออื่นๆ เป็นพิเศษ ตามที่ได้รับมอบหมายสั่งการ

          4. ประชาสัมพันธ์ สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชนหรือชุมชนในเขตตรวจ ด้วยการสอบถามให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตำรวจและอื่นๆ เท่าที่ จะสามารถกระทำได้

          5. พบประชาชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ตามที่หัวหน้างานป้องกันปราบปรามหรือสารวัตรป้องกัน ปราบปรามหรือหัวหน้าสายตรวจกำหนดและบันทึกการพบไว้

          6. ระงับเหตุที่เกิดขึ้น เฝ้าระวังสถานที่เกิดเหตุในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่สายตรวจหรือตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

          7. ให้การช่วยเหลือพนักงานสอบสวนในการรักษาที่เกิดเหตุ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนแล้วแต่กรณี           

หน้าที่ฝ่ายควบคุมผู้ต้องหาบนสถานี

                 ควบคุมดูแลผู้ต้องหา ผู้ถูกกักขังและผู้ถูกจำขังในห้องควบคุม

                 ดูแลการเยี่ยมผู้ต้องหา

                 การให้อาหารผู้ถูกควบคุมหรือคุมขัง

                 การนำผู้ถูกควบคุมออกนอกห้องควบคุมไปพบพนักงานสอบสวนและนำผู้ถูกควบคุมไปยังศาล

 

หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                 สอบถามและให้คำแนะนำประชาชนผู้มาติดต่อด้วยจิตไมตรี

                 รับโทรศัพท์ และแจ้งเหตุให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง พนักงานสอบสวน พนักงานวิทยุ และผู้บังคับบัญชาแล้วแต่กรณี              

หน้าที่พนักงานวิทยุ

                รับ – ส่งข้อมูลคำสั่งทางวิทยุสื่อสาร ระหว่างผูบังคับบัญชา ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่สายตรวจ  กำลังพลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  สถานีตำรวจ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                ดูแลรักษาเครื่องรับส่งวิทยุและวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

หน้าที่ฝ่ายธุการ

                รวบรวมข้อมูล ข่าวสาร เสนอผู้บังคับบัญชา และทำหน้าที่ฝ่ายอำนวยการเกี่ยวกับงานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง