บทบาทหน้าที่งานอำนวยการ

ฝ่ายอำนวยการของข้าราชการตำรวจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ มากมายและต้องปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกันกับข้าราขการตำรวจอื่นๆ  แต่หน้าที่สำคัญที่ฝ่ายอำนวยการต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากหน้าที่หลักของข้าราชการตำรวจ คือ การช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ หาแนวทางการการปฎิบัติที่จะเป็นไปได้ และดีที่สุด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการ หรือสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ของฝ่ายอำนวยการจะต้องประกอบด้วย การวางแผน  การจัดการ  การอำนวยการ  การประสานงาน การควบคุมและการให้บริการประชาชน ณ ที่ตั้งในลักษณะ One Stop Service

          ในการปฎิบัติของฝ่ายอำนวยการนั้น คือบูรณาการเครื่องมือต่าง ๆ  ที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ให้เกิดประโยชน์  ไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาข่าวสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตาม ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตามสถานการณ์  ประเมินค่าข้อมูลที่ได้รับจากการพิจารณาสถานการณ์  ประเมินผลข้อมูล และแนวโน้มความเป็นไปได้  กำหนดเป็นแนวความคิดและหนทางในการปฎิบัติที่เป็นไปได้และเหมาะสม  ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด และจัดทำเป็นโครงการมีลำดับขั้นตอน เพื่อเป็นข้อเสนอในแนวทางการปฎิบัติที่เหมาะสม เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา มีการวิเคราะห์ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยฝ่ายอำนวยการให้แนวความคิดในการวางแผน และต้องมีการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ เพื่อประมาณการความต้องการของผู้บังคับบัญชา การให้ข้อตกลงใจ และแนวคิดในการปฎิบัติ การจัดทำแผนและคำสั่ง การอนุมัติ เมื่อผู้บังคับบัญชาตกลงใจ ก็ดำเนินการในขั้นตอนของการประสานงาน กำกับดูแล และติดตามผล ทั้งในระดับบนและระดับล่าง

คุณลักษณะของฝ่ายอำนวยการที่ดี ของฝ่ายอำนวยการที่ดี จึงควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. มีความรอบรู้ หรือที่เรียกว่า  “รู้รอบ”  ไม่เฉพาะงานในหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเป็นประจำตามปกติเท่านั้น  แต่ควรจะต้องมีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่อาจจะส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อการปฏิบัติงานด้วย เช่น การเมือง การเศรษฐกิจ การเงิน  ภาษา โทคโนโลยี  คอมพิวเตอร์ กฎหมาย ฯลฯ  เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ  ให้กับ ผู้บังคับบัญชา.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็นฝ่ายอำนวยการต้องรู้จักแปลงเจตนารมณ์ของ ผู้บังคับบัญชา เป็นแนวทางในการปฏิบัติได้ โดยอาศัย กฎ ระเบียบ คำสั่งและกฎหมาย เป็นกรอบในการพิจารณา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องอาศัยความคิด และจินตนาการ  เพื่อหาแนวทางในการปฏิบัติที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ซึ่งบางครั้งอาจเป็นแนวทางที่ไม่เคยมีใครดาดคิดมาก่อน แต่เป็นแนวทางที่ยอดเยี่ยมที่สุด ก็เป็นได้
  3. มีคุณธรรม หมายถึง  การเป็นคนเก่งต้องควบคู่กับการมีคุณธรรม เนื่องจากฝ่ายอำนวยการต้องมีความสามารถทางด้านปัญญาเป็นอาวุธที่อาจทำร้ายใครในทางตรงหรือทางอ้อมได้  ดังนั้นฝ่ายอำนวยการจึงจำเป็นที่จะต้องมี คุณธรรม เพื่อน้อมนำและทำแต่สิ่งที่ดีงาม สิ่งที่ถูกที่ควร ทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน
  4. มีความกระตือรือร้น คือ มีความกระหายที่จะปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา ไม่ละทิ้งงาน และต้องเป็นบุคคลที่ใช้ความพยายามในการแก้ไขปัญหาอย่างไม่ลดละ เพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
  5. มีไหวพริบปฏิภาณที่ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว และเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์
  6. มีความรับผิดชอบ อันเป็นความสำคัญยิ่ง เพราะการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการนั้น จะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใน 2 ระดับเสมอ คือ บุคคลที่เป็นผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา
  7. มีมนุษย์สัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการต้องอาศัยความร่วมมือและการประสานงานจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงจะสามารถผลักดันให้มีความสำเร็จได้ ดังนั้น การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจะสามารถสร้างความเชื่อถือ ไว้วางใจในทุกมิติ
  8. มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกตและช่างพิจารณาเรื่องราวต่าง ๆ

ทักษะการเป็นฝ่ายอำนวยการที่ดี  ต้องอ่านคนออก ต้องบอกคนได้  ต้องใช้คนเป็น 

Smart  smile    =  มีความเฉลียวฉลาดและต้องมีมุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

Knowledge      =  มีความรอบรู้ในทุกๆ เรื่อง

Information     =  มีข้อมูลข่าวสารพร้อม

Logic  legible   =  มีเหตุผลในกระบวนความคิดและมีหลักการที่เชื่อถือได้

Loyalty             =  มีความภักดีต่อผู้บังคับบัญชา

อ้างอิง : https://www.gotoknow.org/posts/484923