บทบาทหน้าที่ กต.ตร.สภ.

          บทบาทภารกิจของ สถานีตำรวจ ถูกกำหนดไว้ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 18(6) ระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549 ระเบียบก.ต.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ พ.ศ. 2549 และระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของประชาชน พ.ศ. 2549 ซึ่งสามารถจำแนกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้.*
          1. ภารกิจหลัก
              ตามมาตรา 18(6) แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 กำหนดให้ กต.ตร.สถานีตำรวจ มีบทบาทภารกิจในการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ ภ.จว. ให้เป็นไปตามนโยบายของก.ต.ช. และการบริหารราชการตำรวจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ และกฎหมายอื่น ซึ่ง ก.ต.ช. ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.สถานีตำรวจในเรื่องดังกล่าว ไว้ในระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ พ.ศ. 2549
นอกจากนี้ กต.ตร.สถานีตำรวจ ยังมีภารกิจในการตรวจสอบติดตามผลตามคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะตามนัยระเบียบ ก.ต.ช. ว่าด้วยการรับคำร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของประชาชน พ.ศ. 2549 อีกส่วนหนึ่งด้วย
          2. ภารกิจสนับสนุน
              เป็นภารกิจที่ระเบียบ ก.ต.ช.ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจพ.ศ. 2549 กำหนดเป็นภารกิจในการ
             1.) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจ
             2.) ส่งเสริการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจและการบริหารงานตำรวจ
             3.) ให้ข้อมูลข่าวสารและเสนอปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่
             4.) แนะนำ และช่วยเหลือสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของสถานีตำรวจ
             5.) ตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือที่ปรึกษา
         3. ภารกิจการมีส่วนร่วม
             ตามระเบียบ ก.ต.ช. กำหนดให้ กต.ตร. เป็นองค์กรสำคัญมีบทบาทเป็นแกนนำในการให้ท้องถิ่น/ชุมชน เข้ามามีส่วนรวมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและในการรักษาคามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยกำหนดบทบาทภารกิจของกต.ตร.สภ.ไว้ดังนี้
             กำหนดให้ กต.ตร.สถานีตำรวจ มีบทบาทในการกำหนดลักษณะ รูปแบบและวิธีการให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ ด้านต่างๆรวม 6 ด้าน
            1.) ด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
            2.) ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน
            3.) ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
            4.) ด้านการจราจร
            5.) ด้านการดูแลสาธารณสมบัติและ
            6.) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น