ประวัติความเป็นมาของสถานีตำรวจภูธรควนกาหลง

ภูมิหลัง :อำเภอควนกาหลงเป็นตำบลควนกาหลง อยู่ในการปกครองของอำเภอเมืองสตูล เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนพ.ศ.2502 กรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย จึงประกาศตั้งเป็นกิ่งอำเภอควนกาหลง มีเขตการปกครอง 4 ตำบล คือตำบลทุ่งนุ้ย ตำบลควนกาหลง ตำบลท่าแพ และตำบลแป-ระ อำเภอเมืองสตูล

พ.ศ.2513 ได้มีการประกาศจัดตั้งสถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอควนกาหลงขึ้น เดิมเป็นเพียงที่พักสายตรวจเท่านั้น

พ.ศ.2519 ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเป็นอำเภอควนกาหลง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 8 กันยายน 2519 ปรับยกฐานะเป็นสถานีตำรวจภูธรอำเภอควนกาหลง ในปีเดียวกัน(พ.ศ.2519) มีพื้นที่การปกครอง ทั้งสิ้น 5 ตำบล คือ

          ตำบลทุ่งนุ้ย

          ตำบลควนกาหลง

          ตำบลอุใดเจริญ

          ตำบลปาล์มพัฒนา

          และตำบลนิคมพัฒนา

โดยแยกตำบลท่าแพ และตำบลแป-ระ ออกไปขึ้นกับกิ่งอำเภอท่าแพ อำเภอเมืองสตูล ที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในปีเดียวกัน

พ.ศ.2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2539 ให้ตั้งกิ่งอำเภอมะนัง โดยแบ่งตำบลปาล์มพัฒนา และตำบลนิคมพัฒนา แยกออกไปจากความรับผิดชอบของอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล

พื้นที่รับผิดชอบของอำเภอควนกาหลง จึงมีพื้นที่รับผิดชอบเพียง 3 ตำบลมาจนถึงปัจจุบัน คือ

          ตำบลทุ่งนุ้ย                จำนวน 12 หมู่บ้าน

          ตำบลควนกาหลง         จำนวน 11 หมู่บ้าน

          ตำลอุใดเจริญ              จำนวน 9 หมู่บ้าน

The District is a Khuankalong district. The ruling of the district in Satun. On June 1959. Department of Public Welfare Ministry of Interior It's a sub-district Khuankalong. The district is District for 4 Tambon, Thung Nui, khuankalong and pera. Sub-District.

In 1971 it was announced the establishment of sub-district police station, which was originally Khuankalong.Patrol is the only accommodation. In 1977, under the decree. khuankalong established as a district. Government Gazette, dated September 8, 1997, and was elevated to the status of a district police station in the same year khuankalong a total of five jurisdictions in the Thung Nui, Khuankalong, Udai-jarean, . Palm pattana ana Nikompattana. By the Sub District pera to the sub-district in tape. Established in the same year. Ministry of Interior of June,26 2002, set Ma Nang sub-district. Palm pattana. And Nikompattana, a separate district Khuankalong. So there is space for 3 Tambon.Thung Nui, Khuankalong and Udaijaruan in any industry. To the present.