บุคลากรชั้นประทวน

ด.ต.ชัยวัฒน์  อินทรคีรี
ผบ.หมู่(จร.)ฯ
08 9598 6531
ด.ต.ดุลอาซีด หยาหลี
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1896 2594
ด.ต.สมเกียรติ  ชูใหม่
ผล.หมู่(ป.)ฯ
08 7287 5563

ด.ต.นฤพล เทศอาเส็น
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1963 4247

ด.ต.วีระยุทธ์ มานะกล้า
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
09 8017 5038

ด.ต.โหด หาดดี
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1599 8337

ด.ต.วีระพันธ์ ชอบจิตต์
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 7285 5308

ด.ต.สมมาศ บุญเลิศ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 9468 4845

ด.ต.อนันต์ หวันตาหลา
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 8829 1857
 
ด.ต.ประเสริฐ จันทร์พริ้ม
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
09 8060 526

ด.ต.ธานินทร์ คล้ายทอง
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 6697 2978

ด.ต.สุวัฒน์ มะแอเคียน
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 9462 9477

ด.ต.สมบัติ  วรรณพิบูลย์
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1271 6098

ด.ต.หวันยารุดีน ฮะอุรา
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 9462 9458

ด.ต.นิพนธ์  หมาดโส๊ะ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 9877 1962

ด.ต.อิฎริฏฐ์ ดาริกา
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
 09 1737 3157

ด.ต.ชาญวิทย์  จิตต์หลัง
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
06 1190 4435

ด.ต.วิกิต  จิตนุกูล
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1098 2315

ด.ต.ชาญยุต ตามาต
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1748 2571

ด.ต.วิคิน เมฆทอง
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 4748 0671ด.ต.เสน่ห์ จู้เท่า
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 9466 4133

ด.ต.ศิริชัย ชุมทอง
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 0710 3506

ด.ต.มานิต หลีเส็น
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1748 9161

ด.ต.อมร  สุธีรนฤปการ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1097 8179

ด.ต.สัมพันธ์  ไหมช่วย
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 9297 6953

ด.ต.สุกรี  โย๊ะหมาด
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1368 0927

ด.ต.สุริยา เกปัน
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 5670 6722
 
ด.ต.รอฮีม เย็นจิต
ผบ.(ป.)ฯ
08 4856 7271

ด.ต.พิพัฒน์ แสงมณี
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
 08 8488 6677


ด.ต.ชานนท์  ล่านุ้ย
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 8829 8783


ด.ต.อติชาต  รูบามา
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1276 6403

ด.ต.พรศักดิ์  จันทกูล
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 8782 6152ด.ต.อารมณ์ คงหลี
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 1598 5638ด.ต.วิชาญ  วิจะสิกะ
ผบ.หมู่(สส.)ฯ
08 1608 293

ด.ต.สันติ  สันหงะ
ผบ.หมู่(สส.)ฯ
08 2822 2848

ด.ต.นิธิทัศน์  ลัสมาน
ผบ.หมู่(สส.)ฯ
09 3575 7077

ด.ต.อิสมาอีน  เกปัน
ผบ.หมู่(สส.)ฯ
08 7298 0489

ด.ต.สุภัตร  ปานช่วย
ผบ.หมู่(ธร.)ฯ
08 7796 6775

ด.ต.พชรต เหตุทอง
ผบ.หมู่(ป.)ฯฯ
08 4313 4346

ด.ต.กัมปนาถ เบ็ญหมัด
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
09 7345 5050

ด.ต.อะดิศัก หลงหัน
ผบหมู่(คผศ.)ฯ
08 6286 2348


ด.ต.สายัณ ทองช่วย
ผบ.หมู่(ส.)ฯ
09 8727 9097

ด.ต.กาจภณ กิจเสนแก้ว
ผบ.หมู่(สส.)ฯ
09 4591 1589

ด.ต.ปองภพ ถีระวงค์
ผบ.หมู่(สส.)ฯ
08 9466 2076

ด.ต.หญิง จุรีพร เล็กทอง
ผบ.หมู่(ธร.)ฯ
08 9732 5300

ด.ต.อาทิตย์ สมันเหมือน
ผบ.หมู่(ธร.)ฯ
08 7837 1567

ส.ต.อ.เลิศศักดิ์ ทุมมาลี
ผบ.หมู่(ธร.)ฯ
08

จ.ส.ต.หญิงวา ณีต้า อาดจร
ผบ.หมู่(ธร.)ฯ
08

ส.ต.อ.สมเกียรติ บัวสม
ผบ.หมู่(คผศ.)ฯ
08 4747 1104

ส.ต.อ.ยงยุทธ์ หนูจันทร์
ผบหมู่(จร.)ฯ
08 1097 4914

ส.ต.ต.ปัญจกร  รอดดำ
ผบ.หมู่(ป.)ฯ
08 0076 1764