บุคลากร ระดับรองสารวัตร

ร.ต.อ.สมเกียรติ  บางโรย
รอง สวป.ฯ
08 6052 3650

ร.ต.อ.อภิชัย  ขณะรัตน์
รอง สว.สส.ฯ
08 9515 4950

ร.ต.อ.มาลัย  จิเบ็ญจะ
รอง สวป.ฯ
08 9977 3782

ร.ต.อ.อับดุลหมาดยีด หยังสู
พงส.ฯ
08 4641 9529
 
 ร.ต.อ.อาบัด  สาหัส
รอง สวป.ฯ
08 9659 9829
 
ร.ต.อ.กิตติ์พิพัฒน์ ไชยพูล
พงส.ฯ
08 8796 0355
 


ร.ต.อ.ดุษฎี  สันตี
พงส.ฯ
08 9168 4845 
 
ร.ต.อ.อนุชา  แกสมาน
รอง สวป.ฯ
08 9976 9984
 

 
ร.ต.ท.ปราโมช  รัตนชาตรี
รอง สวป.ฯ
08 1798 0688

ร.ต.อ.ศักดิ์ณรงค์  คำพรหม
รอง สวป.ฯ 
08 1748 6067

ร.ต.อ.ชวโรจน์ รุ่งรุจโชติวัฒน์
รอง สวส.ฯ
0969363 3232

ร.ต.ท.วิทยา  หนุดทอง
รอง สวป.ฯ
08 1096 6495

ร.ต.อ.อภิสิทธิ์ โคษาราช
รอง สวป.ฯ
08 1963 5857
 
ร.ต.ท.หญิงวิรัญชนา เหมนะ
รอง สว.ธร.ฯ
08 2267 6834

ร.ต.ท.อุบล  บุญฤทธิ์
รอง สว.สสฯ
08 6288 5892

ร.ต.อ.บรรจง  เศษแอ
รอง สว.(จร)ฯ
08 1990 2867

ร.ต.อ.อาหมาด  สาดีน
รอง สว.(ป)ฯ
08 4748 5735

ร.ต.อ.ศุภลักษณ์  นักรำ
รอง สว.(ป)ฯ
08 1097 1261

 
ร.ต.อ.อนันต์  ละอองรัตน์
รอง สว.(สส)ฯ
08-9598-9321

ร.ต.ท.วิเชน  ปิยะพงศ์
รอง สว.(จร)ฯ
08 9876 3564

ร.ต.ท.เจษฎา  ปะดุกา
รอง สว.(ป)ฯ
08 3510 9584

ร.ต.ท.มานิตย์  มรรคาเขต
รอง สว(ป)ฯ08 7285 6849
 
ร.ต.ท.สมบัตร แก้วทองมารอง สว.(ป)ฯ
09 3783 3284

ร.ต.ต.เจ๊ะหลี รัตนา
รอง สว.(ป)ฯ
08 1898 8834

 


ร.ต.ต.อับดลอาสีด ล่าโยด
รอง สว(ป)ฯ
08 3654 3474